Разрешава се смесване на групи в детските заведения в Плевен през летния сезон

Спад в основните епидемиологични показатели, характеризиращи развитието на епидемичния процес с коронавируса в страната и в частност в област Плевен към този момент отчитат от Областна администрация – Плевен. Регистрираната 14-дневна заболеваемост е 11,57 %00  на 100 000 население. Предвид данните се разрешава за летния сезон до началото на новата учебна 2021/2022 година да бъдат смесвани деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла, както и – в случай на неотложност (например извършване на ремонтни дейности), да бъдат смесени деца и от различни групи на различни детски градини/ясли.

Необходимо е стриктно да се спазват изискванията за дезинфекция, проветряване и прием на децата съгласно Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19, Наредба №3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. До промяна в обстоятелствата смесването на групи в детските заведения следва да се съгласува само с кмета на Общината без да е необходимо допълнително разрешение от Областния щаб за борба с COVID-19 и РЗИ – Плевен.

Преди пристъпването към фактическо смесване на групите, родителите следва да бъдат уведомени и да са дали своето съгласие. При евентуална промяна на епидемичната обстановка и повишаване на заболеваемостта на територията на област Плевен би следвало да се извърши промяна на подхода.

Прочетете още

Повече чужденци учат висше образование в България

Увеличават се чужденците, които учат висше образование в България. През учебната 2021/2022 година техният брой е 16 525, което 8,2% от всички студенти в страната. През 2013 г. делът им е бил двойно по-малък - 4,1%. Това показват данни от Националната карта на висшето образование в Република България, която беше актуализирана днес с решение на Министерския съвет. Според документа България е първенец в целия ЕС по дял на чуждестранните студенти по медицински специалности. 58,5% от учещите „Медицина“ в страната са чужденци.