Публикувани са индикативните годишни програми за 2023 г. и 2024 г. по ПРР и ОПРР

Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР): https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/.

Актуализираната ИГРП включва общо 4 процедури, от които 3 по ОПРР и 1 по ПРР, както следва:

 • процедура „Регионални пътища“: ОПРР, бюджет 509 266 791,78 лв. и индикативна дата на обявяване през трето/четвърто тримесечие на 2023 г.. Конкретен бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ вкл. в партньорство с Община Бургас и с Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен;
 • процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“: ОПРР, бюджет – 10 млн. лв. и индикативна дата на обявяване – първо тримесечие на 2023 г. Допустими кандидати по процедурата са бенефициентите по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР.
 • процедура „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE)“: ОПРР, с бюджет 156 466 400 лв. и индикативна дата на обявяване – м.ноември 2023 г. Конкретен бенефициент е Фонд „Сигурност на енергийната система“;
 • процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“: ПРР с бюджет – 44 385 836,12 лв. и индикативна дата на обявяване – трето тримесечие на 2023 г. Бенефициент по процедурата е УО на ПРР.

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/14186, е публикувана и одобрената Индикативна годишна работна програма за 2024 г. (ИГРП) на ПРР.  В ИГРП са включени 2  процедури за предоставяне на БФП, като общините са допустими бенефициенти по тях:

 • Процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни  центрове на растеж“:

Целта на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Допустими кандидати:

Широк кръг заинтересовани страни, като приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на територията на 10 градски общини, основни центрове на растеж, съгласно АНКПР: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград, включително държавни органи, областни администрации и общински власти; представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); представители на бизнеса (предприятия), научната общност; сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост и други. По изключение, при наличие на ясна обосновка, с цел развитие на функционални зони, гореизброените видове заинтересовани страни ще бъдат допустими кандидати и на територията на съседни на градските селски общини за инвестиции, насочени към индустриални зони/ паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност, както и на територията на селски общини, които не граничат с градски, за инвестиции в устойчива мобилност.

Допустими за подкрепа, ще са следните дейности:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
 • Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития;
 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
 • Образователна инфраструктура и оборудване;
 • Здравна и социална инфраструктура;
 • Жилищно настаняване;
 • Култура, спорт и туризъм;
 • Други.

Бюджет от 650  млн. лв. Дата на обявяване на процедурата: второ тримесечие на 2024 г., с краен срок за подаване на проектни предложения: трето тримесечие на 2024 г.

 • Процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“:

Целта на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността, в райони, различни от градските райони.

Допустими кандидати:

Широк кръг заинтересовани страни, като приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на територията на 40 общини – Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански, включително държавни органи, областни администрации и общински власти; представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); представители на бизнеса (предприятия), научната общност; сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост и други. 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. са допустими кандидати по отношение на дейности и мерки за здравна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчиво обновяване в жилищни сгради, инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, туризъм и устойчива мобилност.

Допустими за подкрепа, ще са следните дейности:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
 • Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития;
 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
 • Образователна инфраструктура и оборудване;
 • Здравна и социална инфраструктура;
 • Жилищно настаняване;
 • Култура, спорт и туризъм;
 • Други.

Бюджет: 1.3 млрд. лв. Дата на обявяване на процедурата: първо/второ тримесечие на 2024 г., с краен срок за подаване на проектни предложения: второ/трето тримесечие на 2024 г.

Прочетете още

Културен седмичен афиш на Плевен 26 февруари – 3 март

Откриване изложба „Съхранените спомени за войната” с оригинални фотографии от Руско-турската война 1877 - 1878 г. и Плевенската епопея от колекциите на РВИМ - Плевен.