Музеите в Плевен ще кандидатстват с проект за дигитализация на фондовете си

Общински съвет – Плевен, даде съгласие Регионалният исторически музей /РИМ/ да кандидатства с проект за „Дигитално достъпни обекти на културното наследство в община Плевен“ в партньорство с Регионалния военноисторически музей /РВИМ/ и Българо-Норвежкото дружество – Осло, Норвегия. Проектът е по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.

Поканата за кандидатстване с проектни предложения по Програмата е обявена от Министерството на културата в качеството му на програмен оператор. Основната цел на проекта е дигитализация на културното наследство и изкуство в двата плевенски музея. Допустими кандидати по поканата са единствено бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, вкл. общини и областни администрации. Допустими партньори са всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица у нас или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Поканата е 100%, от които средствата от ФМ на ЕИП са 85 %, 15 % е националното съфинансиране. Определената максимална и минимална стойност на едно проектно предложение са съответно максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 350 000 € и минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 150 000 €. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца. Крайната дата за депозиране на проектите е  16.06.2021 г. до 17:30 ч. в платформата ИСУН 2020.

Прочетете още

Културен седмичен афиш на Плевен 26 февруари – 3 март

Откриване изложба „Съхранените спомени за войната” с оригинални фотографии от Руско-турската война 1877 - 1878 г. и Плевенската епопея от колекциите на РВИМ - Плевен.